VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY
Účinnost od 15. 2.2014
Nicol Hrabovská
sídlem: Stará Ves nad Ondřejnicí, U Zastávky 62, 739 23
IČ: 02509776
www.jcgenius.cz
(dále jen „zhotovitel“)


Článek 1
Předmět smlouvy
Předmětem je detailní úprava povinností a práv smluvních stran, které vstupují v právní vztahy s Nicol Hrabovskou (která zde vystupuje jako jednatelka a majitelka Jazykového centra Genius), a to ohledně překladatelských, korektorských, tlumočnických a lektorských služeb, které jsou nabízeny prostřednictvím webových stránek www.jcgenius.cz (dále jen „web“) za cenu zveřejněnou na webových stránkách v okamžiku zaslání objednávky objednatele zhotoviteli. Všeobecné smluvní podmínky jsou součástí každé smlouvy uzavírané prostřednictvím webu zhotovitele či elektronické a telefonické komunikace s Nicol Hrabovskou (Jazykovým centrem Genius).

Článek 2
Objednávka
2.1 Nabídka Nicol Hrabovské (Jazykové centrum Genius) na uzavření smlouvy o dílo je vystavena na internetových stránkách provozovaných Nicol Hrabovskou, kde je zveřejněna konkrétní nabídka překladatelských, korektorských a tlumočnických služeb co do druhu a ceny, jakož i tyto všeobecné smluvní podmínky, jež tvoří obsah smlouvy o dílo jako její nedílnou součást. Smlouva o dílo mezi Nicol Hrabovskou na straně jedné jako zhotovitelem a objednatelem na straně druhé je uzavřena okamžikem potvrzení objednávky zhotovitelem na internetových stránkách či prostřednictvím emailové zprávy či telefonického hovoru. Potvrzení objednávky se považuje za doručené objednateli, je-li odesláno na e-mail uvedený objednatelem při sepisu elektronické objednávky, a to dnem odeslání potvrzení.

2.2 Potvrzená objednávka služeb (elektronická či v papírové formě) je považována za závazné uzavření smlouvy o dílo. Cena díla se zásadně stanoví dle rozsahu díla v počtu na normostrany (NS) či dle skutečně vynaložených časových jednotek v případě tlumočnických služeb, a to dle přílohy č. 1 těchto Všeobecných smluvních podmínek (ceník). Rozhodující z hlediska konečné ceny je skutečný rozsah dodaného díla v cílovém jazyce.

2.3 Elektronickou komunikací ve smyslu těchto všeobecných smluvních podmínek se rozumí jakákoli komunikace prostřednictvím webu, emailu, telefonem či jiným obdobným způsobem prostřednictvím datové sítě.

2.4 Jednou normostranou (NS) ve smyslu těchto všeobecných smluvních podmínek a ceníku se rozumí 1800 úhozů včetně mezer (30 řádek po 60 úhozech).

2.5 Autorská práva k překladu: Autorská práva k překladu přecházejí na zadavatele překladu, zadavatel je oprávněn nakládat s překladem zcela volně a agentura se výslovně zříká jakéhokoliv nároku na ně. Agentura má vždy za to, že autorská práva k překládanému textu má zadavatel (klient), a neručí za případné narušení autorských práv třetích osob. Co očekáváme od zákazníka
1) závazné potvrzení objednávky,
2) termín, do kdy potřebujete mít překlad hotový,
3) datum a místo převzetí překladu,
4) text, který chcete přeložit (stačí zaslat na email), popř. naskenované dokumenty,
5) jméno a adresu pro vystavení faktury, kterou Vám zašleme (částku hradíte nám, nikoli přímo překladateli),
6) u ověřených překladů je nutné si připravit úředně ověřenou kopii (ověřit listinu lze u notáře, na Czech Pointu ap.), kterou překladatel připojí k překladu.

V případně stornování objednávky v době, kdy již překladatel práci na překladu započal, je nutné uhradit sankci 50% z finální částky.

Článek 3
Cena překladatelských služeb a platební podmínky
3.1 Cena překladatelských a tlumočnických služeb se stanoví dle platného ceníku.

3.2 Částky uvedené v ceníku jsou uvedeny s DPH.

3.3 Cenu za provedené dílo se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli na základě řádně vystavené faktury v elektronické či listinné podobě zaslané objednateli spolu s předávaným dílem. Faktura takto vystavená je splatná ihned ode dne jejího vystavení.

3.4 Dnem úhrady ceny zboží je den připsání fakturované částky na účet zhotovitele.

3.5 Nevznese-li objednatel proti vyúčtované ceně překladatelských nebo/a tlumočnických služeb písemných námitek ve lhůtě 7 dnů ode dne doručení faktury (ať už elektronické či listinné) obsahující vyúčtování služeb, považuje se fakturovaná částka za objednatelem uznanou co do důvodu a výše.

3.6 Zhotovitel je v případě předpokládané ceny díla nad 10 000 Kč oprávněn požadovat po objednateli přiměřenou zálohu nepřekračující 50% ceny díla vč. DPH.

3.7 Dostane-li se objednatel do prodlení s úhradou ceny díla či její části, je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky, s jejíž úhradou je objednatel v prodlení, a to za každý byť započatý den prodlení.

Článek 4
Zhotovení a předání díla, odpovědnost za vady díla, reklamace
4.1 Jestliže text určený k překladu obsahuje specifické odborné výrazy, případně speciální firemní terminologii, méně známé či klientské zkratky apod., je klient povinen předat agentuře soupis příslušných termínů v požadovaném jazyce překladu a případně poskytnout pomocné materiály s odsouhlasenou terminologií nebo umožnit konzultaci této terminologie s konkrétním pracovníkem. Pokud toto nebude splněno, nelze brát na případnou reklamaci na nesprávnost použité terminologie zřetel.

4.2 Dílo bude zhotoveno a předáno běžně ve formátu Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point nebo v PDF.

4.3 Nebude-li dohodnuto jinak, smluvní strany předpokládají, že zhotovením díla nemůže způsobit zhotovitel objednateli škodu většího rozsahu, než jaká je fakturační hodnota objednaného díla – dohodnutá cena díla vč. DPH. Zhotovitel ručí za správnost překladu a správnost kalkulace ceny pouze do výše ceny překladu či korektury (zakázky). Zhotovitel neručí za jakékoli následné škody vzniklé zadavateli z důvodu chybně provedeného překladu či korektury a neručí za chyby vzniklé vinou zadavatele (nečitelný text, z významového či jazykového hlediska nekvalitní text, nejasné a dvojsmyslné formulace apod.).

4.4 Dílo zhotovitele je předáno elektronicky na e-mail uvedený objednatelem v objednávce anebo písemně prostřednictvím doručovatele pošty. Dnem následujícím po odeslání díla na email uvedený objednatelem v objednávce či na adresu sídla, místa podnikání či trvalého bydliště objednatele uvedeného na objednávce, se považuje dílo za řádně předané. Tlumočnické služby se považují za předané okamžikem jejich skončení, o čemž sepíše tlumočník s objednatelem protokol o provedení tlumočnických služeb obsahující rovněž časový úsek, po který byly tlumočnické služby realizovány.

4.5 Objednatel je povinen bezodkladně po předání díla, nejpozději do 7 dnů ode dne jeho odeslání na e-mail či adresu objednatele provést kontrolu díla a o případných vadách informovat zhotovitele. Vadami se v tomto případě rozumí konkrétní odchylky od smluveného rozsahu, provedení nebo kvality. Reklamaci je nutno uplatnit písemně a neprodleně poté, co byly zjištěny nedostatky, a tyto nedostatky přesně vyznačit a uvést, jakým způsobem navrhuje reklamaci řešit. Zhotovitel posoudí povahu vady a je-li třeba, zajistí nezávislý posudek (soudním překladatelem), a na základě těchto zjištění rozhodne o způsobu řešení reklamace (adekvátní sleva z ceny díla nebo/a jeho oprava).

Článek 5
Speciální ustanovení pro spotřebitelské smlouvy

5.1 Tento článek obsahuje speciální spotřebitelská ustanovení, která se použijí a jsou účinná toliko pro smlouvy specifikované v § 52 a násl. občanského zákoníku uzavírané mezi zhotovitelem na straně jedné a spotřebitelem na straně druhé, a to prostřednictvím prostředků komunikace na dálku.

5.2 Identifikační údaje zhotovitele jsou uvedeny v záhlaví těchto Všeobecných smluvních podmínek.
5.3 Název a hlavní charakteristika, jakož i cena služeb vč. DPH jsou uvedeny v příloze č. 1 těchto Všeobecných smluvních podmínek zveřejněných na www.jcgenius.cz .

5.4 Způsob dodání – elektronicky, prostřednictvím doručovatele pošty či osobně (při tlumočnických a lektorských službách). Cena služby bude uhrazena na základě faktury s minimálně 7 denní splatností ode dne jejího vystavení.

5.5 Na smlouvy uzavírané se zhotovitelem dle těchto všeobecných smluvních podmínek se nepoužijí ustanovení o právu spotřebitele odstoupit od smlouvy ve smyslu ust. § 53 odst. 7 občanského zákoníku, a to s ohledem na ust. § 53 odst. 8 písm. c) občanského zákoníku.

Článek 6
Závěrečná ujednání
6.1 V případě, že je nebo se stane některé z ustanovení těchto Všeobecných smluvních podmínek neplatné, neúčinné nebo nevykonatelné, nebude tím dotčena platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních ujednání. Smluvní strany jsou si povinny poskytnout si vzájemnou součinnost pro to, aby neplatné, neúčinné nebo nevykonatelné ustanovení bylo nahrazeno takovým ustanovením platným, účinným a vykonatelným, které v nejvyšší možné míře zachovává ekonomický účel zamýšlený neplatným, neúčinným nebo nevykonatelným ustanovením. To samé platí i pro případ smluvní mezery.

6.2 Tyto všeobecné smluvní podmínky tvoří nedílnou součást každé smlouvy o dílo uzavírané prostřednictvím www.jcgenius.cz a prostřednictvím emailových objednávek s Nicol Hrabovskou, jednající jménem Jazykového centra Genius.

6.3 V případě zaslání elektronické zprávy se považuje tato zpráva za doručenou druhé straně dnem následujícím po odeslání elektronické zprávy, není-li v těchto podmínkách stanoveno jinak. V případě zaslání zprávy prostřednictvím doručovatele pošty se považuje tato zpráva za doručenou třetím dnem po jejím odeslání.

6.4 Veškeré spory vzniklé ze smluv mezi stranami budou řešeny před obecnými soudy.

6.5 Smlouva o dílo se uzavírá v režimu zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.

6.6 Práva a povinnosti z jednotlivých smluv, na něž se vztahují tyto Všeobecné smluvní podmínky, přecházejí i na případné právní nástupce smluvních stran.V Praze dne 1. 2. 2014
Zveřejněno na www.jcgenius.cz dne 15.2.2014
Nicol Hrabovská
jednatelka (Jazykové centrum Genius)


©2014 designed by Nicol Hrabovská